WellNetWork Stadgar

§ 1 NAMN
Föreningens namn är WellNetWork Ideell Förening.

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Föreningens styrelse har sitt säte i Blekinge län, Ronneby Kommun.

§ 3 FÖRENINGENS SYFTE
Syfte: WellNetworks syfte är att synliggöra och stärka hälsoföretagen i föreningen.

Vision: Wellnetworks vision är att vara ett nätverk för engagerade hälsoföretag som tillsammans bidrar till ett ökat välmående.

§ 4 MEDLEMSAVGIFTER
Varje medlem ska årligen till föreningen betala en årsavgift, vilken beslutas av ordinarie årsmöte. Årsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 5 MEDLEMSKAP

Ansökan om medlemskap görs genom att anmäla sig via en länk på WellNetWorks hemsida, www.wellnetwork.se. Medlem som ändrar medlemsform mailar till info@wellnetwork.se.
Till medlem antas den som skriver under föreningens medlemsavtal samt betalar årsavgiften.

a. Ordinarie medlem – Aktivt företag som arbetar för hälsa.

b. Pensionerad medlem – Tidigare medlem som innehaft företag som arbetar för hälsa eller varit anställd för företag som arbetar för hälsa.

c. Stödmedlem – Person, förening eller företag som vill stödja vårt gemensamma arbete för bättre hälsa.

§ 6 FÖRMÅNER OCH ÅTAGANDEN FÖR MEDLEMMAR

a. Ordinarie medlem skall:

 • följa föreningens stadgar och beslut.
 • betala stadgeenliga och av årsmötets fastställda avgifter.
 • värna om föreningens syfte och vara en god ambassadör för föreningen ut mot omvärlden.

Ordinarie medlems förmåner:

 • får använda sig av WellNetWork loggan i sin verksamhet.
 • har möjlighet att marknadsföra sig via WellNetWorks hemsida
 • medlem blir inbjuden att nätverka tillsammans med övriga hälsoföretag på olika nätverksträffar.
 • får ta del av event, föreläsningar och aktuella erbjudande som föreningen anordnar till ett reducerat pris.
 • rösträtt på årsmöte och medlemsmöten

b. Pensionerad medlem skall:

 • följa föreningens stadgar och beslut.
 • betala stadgeenliga och av årsmötets fastställda avgifter.
 • värna om föreningens syfte och vara en god ambassadör för föreningen ut mot omvärlden.

  Pensionerad medlems förmåner:

  • medlem blir inbjuden att nätverka tillsammans med övriga hälsoföretag på olika nätverksträffar.
  • får ta del av event, föreläsningar och aktuella erbjudande som föreningen anordnar till ett reducerat pris.

  yttranderätt på årsmöte och medlemsmöten

  c. Stödmedlem skall:

  • betala stadgeenliga och av årsmötets fastställda avgifter.
  • värna om föreningens syfte och vara en god ambassadör för föreningen ut mot omvärlden.

   Stödmedlems förmåner:

   • bli inbjuden till event, föreläsningar och aktuella erbjudande som föreningen anordnar till ordinarie pris.

   § 7 UTTRÄDE

   Utträde från föreningen sker genom skriftlig begäran senast en månad innan räkenskapsårets slut.

   § 8 UTESLUTNING
   Medlem som bryter mot stadgarna, uppenbarligen skadar föreningen eller dess varumärken eller motarbetar föreningens intressen och ändamål kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan om uteslutning till årsmötet, genom anmälan till styrelsen inom en månad från skriftligt meddelande om uteslutning sänts till medlemmen. Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut som rör föreningens verksamhet.

   § 9 ÅRSMÖTE
   Föreningens beslutande organ är årsmöte och styrelse. Ordinarie årsmöte hålles årligen senast den sista juni. Efter beslut av styrelse eller revisor kan extra stämma utlysas för visst bestämt ändamål. Extra årsmöte ska hållas om styrelse, en revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar begär det.

   § 1 Mötets öppnande

   § 2 Val av ordförande till mötet

   § 3 Val av sekreterare för mötet

   § 4 Val av justerare av protokollet

   § 5 Godkännande av dagordningen

   § 6 Fastställande av röstlängd

   § 7 Frågan om kallelsen till årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.

   § 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

   § 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning.

   § 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse.

   § 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.

   § 12 Fastställande av medlemsavgift.

   § 13 Val av ordförande

   § 14 Val av ledamot

   § 15 Val av ledamot

   § 16 Val av suppleant

   § 17 Val av suppleant

   § 18 Val av revisor

   § 19 Val av valberedning

   § 20 Övriga frågor

   § 21 Mötets avslutande

   Motioner och övriga ärenden
   Medlem som vill ha ärende behandlat på årsmötet skall anmäla detta senast en vecka efter det att kallelse skickats ut. Anmälan skall ske skriftligt till styrelsen.

   § 10 KALLELSE
   Kallelse till årsmöte skall ske senast fyra veckor före ordinarie årsmöte och senast två veckor före extra stämma, skriftligen på föreningens hemsida och Facebook-sida eller via e-mail till medlemmarna. Även andra meddelanden än kallelse till stämma bringas till medlemmarnas kännedom främst genom föreningens hemsida men också skriftligen via internet. Då kallelse utgått till stämma skall styrelsen omedelbart underrätta revisor därom.

   § 11 STYRELSEN
   Styrelsen väljs av årsmötet.

   Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter som väljs på en mandatperiod av två år, utom vid föreningens första ordinarie föreningsstämma då hälften av ledamöterna väljs på en period om ett år.

   Ledamöterna skall alltid eftersträva föreningens bästa och inte arbeta för privat eller personlig vinning.  Styrelsen utser sin ordförande. Ordföranden skall utses bland de ledamöter som årsmötet valt. Styrelsen är beslutmässig när 70 % av hela antalet valda ledamöter är närvarande.

   Styrelsen skall sammanträda minst två gånger/år.

   Som styrelseledamot är du berättigad viss ersättning för specifika uppdrag i föreningen där ersättningens storlek beslutas på ett styrelsemöte.

   § 12 BESLUT
   Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs, efter omröstning. Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vi val sker dock avgörandet genom lottning.

   Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

   Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

   § 13 REVISORER
   Revisorernas mandatperiod är ett år.

   § 14 FIRMATECKNARE
   Föreningen firma tecknas var för sig av de som styrelsen därtill utser.

   § 15 RÄKENSKAPSÅR
   Föreningen tillämpar kalenderåret som räkenskapsår.

   § 16 ÅRSREDOVISNING
   Styrelsen skall lämna sin årsredovisning till revisorerna senast två månad före det ordinarie årsmötet. Revisorerna ska återlämna redovisningshandlingarna till styrelsen senast en månad före årsmötet.

   § 17 UPPLÖSNING
   För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens eventuella tillgångar överlämnas enligt nedan till:

   50 % av föreningens tillgångar överlämnas till välgörande ändamål eller liknande verksamhet som sittande styrelse anser godtycklig.

   50 % skall återgå till medlemmarna, sittande styrelse avgör vad som främjar medlemmarna bäst.

   § 18 STADGEÄNDRING
   Ändring av dessa stadgar kan ske genom att beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I övrigt hänvisas till Lagen om ideella föreningar 7 kap § 14-15.

   § 19 ÖVRIGT
   I övrigt gäller lagen om ideella föreningar.