WellNetWork stadgar

WellNetWork stadgar

STADGAR

För Wellnetwork Ideell Förening

§ 1 NAMN

Föreningens namn är WellNetWork Ideell Förening.

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Föreningens styrelse har sitt säte i Blekinge län, Ronneby Kommun.

§ 3 FÖRENINGENS SYFTE

Syfte:

WellNetworks syfte är att synliggöra och stärka hälsoföretagen i föreningen.

Vision:

Wellnetworks vision är att vara ett nätverk för engagerade hälsoföretag som tillsammans bidrar till ett ökat välmående.

§ 4 MEDLEMSAVGIFTER

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en årsavgift, vilken beslutas av ordinarie årsmöte. Årsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 5 MEDLEMSKAP

Medlem i föreningen kan företag bli som arbetar för hälsa.

Till medlem antas den som skriver under föreningens medlemsavtal samt betalar årsavgift.

Ansöka om medlemskap gör man genom att anmäla sig via en länk på WellNetWorks hemsida.

§ 6 FÖRMÅNER OCH ÅTAGANDEN FÖR MEDLEMMAR

Medlem skall:

– följa föreningens stadgar och beslut.

– betala stadgeenliga och av årsmötets fastställda avgifter.

– värna om föreningens syfte och vara en god ambassadör för föreningen ut mot   omvärlden.

Medlems förmåner:

– Får använda sig av WellNetWork loggan i sin verksamhet.

– Har möjlighet att marknadsföra sig via WellNetWorks hemsida

– Medlem blir inbjuden att nätverka tillsammans med övriga hälsoföretag på olika   nätverksträffar.

– Får ta del av event, föreläsningar och aktuella erbjudande som föreningen anordnar   till ett reducerat pris.

§ 7 UTTRÄDE

Genom att inte betala medlemsavgiften.

§ 8 UTESLUTNING

Medlem som bryter mot stadgarna, uppenbarligen skadar föreningen eller dess varumärken eller motarbetar föreningens intressen och ändamål kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan om uteslutning till årsmötet, genom anmälan till styrelsen inom en månad från skriftligt meddelande om uteslutning sänts till medlemmen. Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut som rör föreningens verksamhet.

§ 9 ÅRSMÖTE

Föreningens beslutande organ är årsmöte och styrelse. Ordinarie årsmöte hålles årligen senast den sista juni. Efter beslut av styrelse eller revisor kan extra stämma utlysas för visst bestämt ändamål. Extra årsmöte ska hållas om styrelse, en revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar begär det.

§1 Mötets öppnande

§2 Val av ordförande till årsmötet. Ordföranden utser mötessekreterare.

§3 Val av person att justera protokollet

§4 Godkännande av dagordning

§5 Fastställande av röstlängd

§6 Frågan om kallelsen till årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

§7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

§9 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

§10 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

§11 Fastställande av medlemsavgift

§12 Val av ordförande

§13 Val av sekreterare

§14 Val av kassör

§15 Val av övriga styrelseledamöter

§16 Val av suppleanter

§17 Val av revisor

§18 Val av valberedning

§19 Övriga frågor

§ 20 Mötets avslutande

Motioner och övriga ärenden 

Medlem som vill ha ärende behandlat på årsmötet skall anmäla detta senast en vecka efter det att kallelse skickats ut. Anmälan skall ske skriftligt till styrelsen.

§ 10 KALLELSE 

Kallelse till årsmöte skall ske senast fyra veckor före ordinarie årsmöte och senast två veckor före extra stämma, skriftligen på föreningens hemsida och Facebook-sida eller via e-mail till medlemmarna. Även andra meddelanden än kallelse till stämma bringas till medlemmarnas kännedom främst genom föreningens hemsida men också skriftligen via internet. Då kallelse utgått till stämma skall styrelsen omedelbart underrätta revisor därom.

§ 11 STYRELSEN 

Styrelsen väljs av årsmötet.

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter som väljs på en mandatperiod av två år, utom vid föreningens första ordinarie föreningsstämma då hälften av ledamöterna väljs på en period om ett år.

Ledamöterna skall alltid eftersträva föreningens bästa och inte arbeta för privat eller personlig vinning.  Styrelsen utser sin ordförande. Ordföranden skall utses bland de ledamöter, som årsmötet valt. Styrelsen är beslutmässig när 70 % av hela antalet valda ledamöter är närvarande.

Styrelsen skall sammanträda minst två gånger/år.

Som styrelseledamot är du berättigad viss ersättning för specifika uppdrag i föreningen där ersättningens storlek beslutas på ett styrelsemöte.

§ 12 BESLUT 

Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs, efter omröstning. Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vi val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 13 REVISORER 

Revisorernas mandatperiod är ett år.

§ 14 FIRMATECKNARE 

Föreningen firma tecknas var för sig av de som styrelsen därtill utser.

§ 15 RÄKENSKAPSÅR 

Föreningen tillämpar kalenderåret som räkenskapsår.

§ 16 ÅRSREDOVISNING 

Styrelsen skall lämna sin årsredovisning till revisorerna senast två månad före det ordinarie årsmötet. Revisorerna ska återlämna redovisningshandlingarna till styrelsen senast en månad före årsmötet.

§ 17 UPPLÖSNING 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens eventuella tillgångar överlämnas enligt nedan till:

50 % av föreningens tillgångar överlämnas till välgörande ändamål eller liknande verksamhet som sittande styrelse anser godtycklig.

50 % skall återgå till medlemmarna, sittande styrelse avgör vad som främjar medlemmarna bäst.

§ 18 STADGEÄNDRING 

Ändring av dessa stadgar kan ske genom att beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I övrigt hänvisas till Lagen om ideella föreningar 7 kap § 14-15.

§ 19 ÖVRIGT 

I övrigt gäller lagen om ideella föreningar.

 

 

Utforska denna kategori: Om WellNetWork